႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္

တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ထိ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၃၀ နာရီထိ
ဥပုဒ္ေန႔ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီထိ

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း

+၉၅ ၂ ၆၄၅၁၈၊ ၂၈၄၄၉၂၀
+၉၅ ၉ ၅၀၀၇၉၆၇၊ ၄၄၁၀၁၀၂၇၅၊ ၅၁၄၆၂၆၁၊ ၅၁၄၆၇၀၅

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုပစၥည္းမ်ား

  1. Water Leakage / Waterproofing System.
  2. Concrete Repair Compounds.
  3. Grouting Compounds.
  4. Floor Hardeners.
  5. Epoxy Floor / Corrosion coatings.
  6. Bonding Agent
  7. 'Multispec' Admixtures

Projects