႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္

တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ထိ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၃၀ နာရီထိ
ဥပုဒ္ေန႔ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီထိ

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း

+၉၅ ၂ ၆၄၅၁၈၊ ၂၈၄၄၉၂၀
+၉၅ ၉ ၅၀၀၇၉၆၇၊ ၄၄၁၀၁၀၂၇၅၊ ၅၁၄၆၂၆၁၊ ၅၁၄၆၇၀၅

ဆက္သြယ္ရန္

သိလိုသည္မ်ားကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

လိပ္စာ

အိမ္အမွတ္ ေအ-၁၁၊ ၁၂၊ နဒီအိမ္ယာ၊ ၅၉ လမ္း၊ ၂၈ x ၃၀ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

Email လိပ္စာ

mehbmdy@gmail.com mkt@mandalaymehb.com

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း

+၉၅ ၂ ၆၄၅၁၈၊ ၇၄၉၂၀ +၉၅ ၉ ၅၀၀၇၉၆၇၊ ၉၁၀၁၀၂၇၅၊ ၅၁၄၆၂၆၁၊ ၅၁၄၆၇၀၅

လုပ္ငန္းခ်ိန္

တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ထိ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၃၀ နာရီထိ ဥပုဒ္ေန႔ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီထိ

သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ခ်န္ထားခဲ့ႏိုင္ပါသည္။